سيم آخر ! (نکته)

هرچه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم نزدیکتر می شود، ساختارشکنی نامزدهای جبهه اصلاحات و عبور آنها از مرزهای تعریف شده اسلام، انقلاب و منافع ملی بیشتر و پررنگ تر می شود. این هنجارشکنی ها در پاره ای از موارد تا آنجا پیش می رود که به نظر می رسد نامزدهای جبهه یاد شده -خدای نخواسته- برای تأمین منافع از دست رفته دشمنان مردم به میدان آمده اند!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!