محسن رضائی به زنان وعده پرداخت حقوق خانه داری داد!

 ” اگر بیمه بیکاری مهم است ، بیمه زنان خانه دار مهم تر است. و به این دلیل اعلام کرده است که شغل خانه داری را تصویب و حقوق خانه داری را به زنان خانه دار پرداخت خواهد کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!