نگاه امنيتي به اقوام را از بين ميبرم

مـوسـوي بـا اشـاره بـه ايـنـكـه قـومـيت‌هاي ما لباس‌هاي محلي خود را با افتخار مي‌پوشند و بـه زبـان مـحـلـي خـود صـحـبـت مـي‌كنند، با تاكيد بر گسترش فضا در سطح ملي و از بين بردن سوء‌ظن‌ها تـصريح كرد: دولت چه در مورد اقوام و چه در رابطه با كـل كـشـور بـايـد قـويـا از آزادي‌هاي مصرح در قانون اسـاسـي دفـاع كـنـد و هـمـه بـايـد در جـهـت كم كردن اثرات سوء رقابت‌هاي درون اقوام كمك كنند.
مـوسـوي، تـوزيـع عـادلانـه ثـروت، امكان مشاركت در اداره كـشـور و حـفظ منزلت را از مطالبات اقوام ايراني دانـسـت و افـزود: خـود اقـوام نـيـز بـايد تلاش كنند كه ذهـنـيـت جـامـعـه را نسبت به مسئله قوميت‌ها عوض كـنـنـد. اهـمـيـت دادن بـه يـك قوم يا زبان يا پيگيري مـطالبات آنها هيچ تضادي با عظمت انقلاب اسلامي نـدارد و بايد اين امر را به يك وجدان عمومي در سطح جامعه تبديل كنيم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!