بیداری شهر

سکوت شهر را گوش کن
 

نسیم سحر را نوش کن
 

زخم این دل فراموش کن
 

سودای سر خاموش کن
 

که شهر بیدار میشود ای می پرستان
 

بگیرید آخرین پیک از دست دوستان
 

###########_
 

کارگر بیدار
 

از برای بوی گندم
 

بدیدارگنه کار
 

درپناه کنجه إی آروم
 

تماسی حیله إی از ماه  تو خالی
 

که میخراشد این دل بی دین
 

روز گرمیست
 

بیا بیداری شهر بین
 

اورنگ
 

Mai 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!