مقالات: نقدی بر بخش آخر پاسخ فاران دوستی بر نقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (قسمت دوم

در اکتبر سال 1994، دو فرد دانشگاهی با نام های جان والبریج (John Walbridge) و همسرش لیندا (Linda) (1946-2002) یک گروه مباحثه ی اینترنتی با نام “تالیزمان” (Talisman) را ایجاد کردند که سرویس نامه نگاری آن تحت پشتیبانی دانشگاه ایندیانا راه اندازی شده بود. “تالیزمان” افرادی که پیش از آن در “دیالوگ” مشارکت داشتند را در کنار برخی دیگر از دانشگاهیان اصلاح گرا و روشنفکر شامل می شد. موضوعاتی که در گروه، مورد بحث قرار می گرفت شامل سوالاتی بود پیرامون حضور زنان در بیت العدل جهانی، فرآیند مربوط به بازنگری و بررسی پیش از انتشار نوشتجات که نوعی سانسور و ممیزی دانسته شده بود، سوال های درباره ی الهیات در جهان بهائی آینده و نیز سوء عملکرد بدنه ی تشکیلاتی مرام بهائی.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!