اعتراض هواداران آقای بروجردی به ادامه سرکوب و نقض حقوق جامعه بهائیان در ایران

 با تشدید روند دستگیری و بازداشت و همچنين تهديد به اعدام جمع ديگري از هموطنان بهائی در روزهای اخیر ، هواداران آقای بروجردی خواستار رسيدگي و توجه بیشتر جامعه جهانی نسبت به نقض مستمر حقوق اولیه بهائیان در ایران می باشند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!