نیروهای ملی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی شرکت نمیکنند

در پی پرسش سردبیر خبرگزاری جبهه ملی ایران از مهندس امیر انتظام در مورد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی, اسطوره مقاومت ایران پاسخ داد که در انتخابات شرکت نمیکند. متن مکاتبات در زیر آمده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!