شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم تضمین مشروعیت نظام است

باشد،هزاران تن از مخالفین با تجربه و فعال خود را نابود ساخته و ده ها هزار جوانی که در آینده می توانستند قابلیت رهبری مردم را به دست آورند را اعدام و ترور کرده است.با شرکت خود در چنین نمایش انتخاباتی و چنان نظامی مشروعیت ندهید

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!