انتخابات، مردم و سازمانهای سیاسی

انچه بایستی تغییر پذیرد تغيیر در مرکز اصلی قدرت یعنی ولایت فقیه است، که  سرانجام بایستی مجبور گردد به رآی و اراده ی مردم، که جز با برکناری ان ممکن نخواهد شد، تن دهد.

NAMIR was founded by Dr. Shapour Bakhtiar

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!