انتخابات و معامله حکومت با رای دهندگان

انتخابات به صورت غیر رسمی معامله‌ای بین حکومت و نیروهای منتقد سیاسی است، معامله‌ای که بر اساس آن، یک طرف فضا را برای فعالیت دیگری آزادتر می‌کند و طرف دیگر نیز زمینه حضور افراد بیشتری در پای صندوق‌های رای را فراهم می کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!