به گفته انيشتن بزرگ : دو چيز است که نهايتی ندارد، جهان و حماقت آدمی!

 سر کار خانم سوری؛ من متاسفانه متوجه معنی اخرین کامنت شما در بلاگ قبلی ام نشدم?

http://iranian.com/main/blog/noosh-afarin-2

حماقت حد و مرز نمیشناسد).

Souri
Tue Jun 02, 2009 03:06 PM PDT

( I don’t agree with this. In the contrary, I think foolishness has its limits and borders. One of those border is that, a blogger, would retrain from insulting the readers in his own blog, just by respect for his own contribution and his own image!

PS: and please don’t bring up that letter I had addressed to you . That one was not a blog. That was an open letter only to you !


**************************

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!