میگفت

میگفت اینجا بهشته

یار با آینده نشسته

کار ، کار ِ سرنوشته

میگفت نکن فراموش

برادر ، دوست خموش

تا این شمع نشه خاموش

میگفت نترس از آتش

با کردارِ سیاوش

زین کن پیکان آرش

میگفت ناجی خود باش

سفر کن ، ناخدا باش

نشه روزی بگی کاش

میگفت بخند وبرقص

نکن این نفس حبس

جای تو نیست این قفس

میگفت از گذشته

رفت و صدا شکسته

حتمأ الان بهشته

اورنگ
Juin 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!