سفر بخیر

سفرت بخیر یاری؛ که به سینه شور داری، و ز روی راستکاری

بروی ره وفا را

چو لهیب کارزاری؛ که توقفی نداری؛  و به زیر پا گذاری

خم و پیچ قله ها را

چو تو شعله بر فروزی، دل دشمنان بسوزی؛ و وزی سپید روزی

دل و دیده ی رها را

نه زکهنه و هنوزی؛ نه ز شب رمی نه روزی؛ و نه دیده ای بدوزی

ره و رسم اغنیا را

تو مگر تهی ز هوشی؛ که همیشه در خروشی؛ و به جان و دل بکوشی

تو رضای دلربا را؟

و چو قطره ای بنوشی؛ ز سبوی می فروشی؛ طمع جهان فروشی

که خری تو روشنا را

چو دو دیده در تو بندم؛ به رخ جهان بخندم؛ که به حلقه ی کمندم

بدرم چه حلقه ها را

بهل این حدیث پندم؛ که من این جهان فکندم؛ و چنین امیدمندم

به کف آورم هدی را

به دل امیدواران؛ به رخ بنفشه زاران؛ چو تبسم بهاران

بدوان امیدها را

تو که شبنمی و باران؛ که به دشت و سبزه زاران؛ و به جان کشتزاران

مگر آوری صفا را

 

پانزدهم خرداد 1388

اتاوا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!