برگزاری یک انتخابات آزاد تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی میسراست

خروج از بن بستِ سیاسی- اجتماعی و فرهنگی کنونی تنها با برگزاری یک انتخابات آزاد ، با شرکت شهروندانی برخوردار از حقوق شهروندی ممکن می شود. چنین امری، تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی میسراست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!