مجید وارث !!!

وقتی که کانال رو بردم طپش صدا و تکه کلامها بسیار آشنا بود تا اینکه یکی دیگه از گزارشگرا او را آقای وارث خطاب کرد. یک لحظه خاطرات دوره نوجوانی اومد جلوی چشمام.

مجید وارث گزارشگر و گوینده اصلی ورزش ایران و اولین مجری برنامه “ورزش و مردم” در دهه 60 بعد از انقلاب در ایران بود.

حتماً اگر در اون دوران تو ایران بودید به یاد دارید.

به هر حال شنبه من زنده شد.

www.majidvaress.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!