تشییع جنازه قربانیان انفجار زاهدان تبدیل به شورش مردم و کشتار شد

شهر زاهدان، دیروز (یکشنبه) غرق در شورش، آتش
و کشتار شد. شورش و کشتار دیروز، پیامد انفجار مسجد شیعیان این
شهر تلقی شده که نزدیک به 80 کشته و مجروح داشت. اما تمام
شواهد و پیامدهای پس از آن انفجار نشان میدهد که دست هائی در
داخل دولت و حکومت در آنچه که در روزهای اخیر در زاهدان روی
داده دخیل بوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!