افشای فراخوان نیروی نظامی با لباس شخصی به میتینگ احمدینژاد

براساس این بخشنامه به امضای سرهنگ پاسداررسیده است، هر پایگاه بسیج برادران موظف به حضور 80نفر و هر پایگاه بسیج خواهران موظف به آوردن 120 نفر به میتینگ امروز احمدی‌نژاد در مصلی تهران شده است.به کلیه نیروها تذکر داده شده با لباس شخصی رأس ساعت 30/15 در مصلی حضور پیدا کنند.  مطابق با نص صریح قانون اساسی، نیروهای مسلح از دخالت در انتخابات منع شده‌اند،‌ نیروی مقاومت بسیج کلیه نیروهای تحت امر خود در تهران را با لباس شخصی و با هزینه سپاه پاسداران فراخوان کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!