گزارش نیویورک تایمز از هیجان انتخاباتی در ایران

در این گزارش آمده است: “شنبه بعد از ظهر تجمعی از هواداران موسوی با
گروهی از روزنامه نگاران و سیاستمداران سابق که با یک گفتگوی مشترک توافق
کرده بودند، رو در رو شدند.

یک زن به محمد عطریانفر که در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی در دولت او
کار می کرد گفت: پنج هزار آدم بی گناه زمانی که شما در دهه 60 در دولت
بودید اعدام

شدند. چرا؟

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!