روز تا “تقسيم سرنوشت”؛ “الـوداع” آقای احمـدی نژاد!

در آمريکای پنجاه سال قبل، اگر سياه پوستان می خواستند بگويند يا «حقوق مدنی کامل» يا «هيچ»! چه چيزی نصيبشان می شد جز همان «هيچ»؟ اگر سياهان پنجاه سال قبل، می خواستند بگويند يا «همه آزادی» را به ما «بدهيد» يا «هيچی» نمی خواهيم، يعنی اگر می خواستند منتظر بنشينند تا سفيدپوستها «حق شهروندی» آنها را بدهند، الان نهايتا” از بردگی در مزارع پنبه «ارتقاء درجه» پيدا کرده و به کار در کاباره ها و نگهبانی ميخانه ها و فاحشه خانه ها مشغول بودند >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!