غزل خستگی

نامه ای برایت خواهم نوشت
 

برای آخرین نشان مردانگی
 

نامه ای تقدیم به سرنوشت
 

بعد از این طوفان  و آشفتگی
 

سهم خود از زندگی خواهم گرفت
 

 سودی نمانده از  این بازی
 

همه رندان میخواهند جائی در بهشت
 

بجز گناه نمانده چاره أی
 

میمانم  خسته وتنها رودر رو  با حقیقت
 

باصلیب دروغ  بر دوش  پستی
 

میدهم به آینده میراث پدرانم با گذشت
 

فراموش میکنم درد  زندگی
 

اشک سردی بر گونه أم خواهد نشست
 

از حرف بی ریا  و دوستی
 

آری
 

نامه ای برایت خواهم نوشت
 

اورنگ
 Juin  2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!