از نمایش انتخابات درس اموختم

من در این انتخابات اما اموختم که چه افراد و گروه هایی حاضر نیستند با شرکت خود در این نمایش به نفع رژیم یا هیچ یک از جناح های ان، مورد سو استفاده قرار بگیرند. من اگر چه پیش از این و به واسطه ی عملکرد کسانی در حوزه ی حقوق بشر ان ها را به نقد می کشیدم اما در این جا لازم می دانم از ان ها سپاسگذاری نمایم.از شیرین عبادی و دکتر لاهیجی.از گزارشگران بدون مرز و سایر فعالان در حوزه ی حقوق بشر. از دست اندرکاران کمپین یک ملیون امضا. به راستی که ان ها در این ازمون سخت، حاضر به تبلیغ برای شرکت در انتخابات نشده و بر ارزش های حقوق بشری و دموکراسی خواهی تاکید گذاشتند.

به راستی باید از بانوی ایران، خانم سیمین بهبهانی اموخت و از او سپاسگذار بود.همچنین از خانم پروین اردلان و الهه ی شریف پور. از کسانی که از ارزش های حقوق بشری و دموکراتیک سخن گفته و حاضر نشدند به راحتی این ارزش ها را به خاطر مصلحت های سیاسی و حزبی زیرپا بگذارند.اگر احزاب و سازمان ها… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!