پیروزی قطعی موسوی

از بعد از ظهر امروز خبرگزاری های فارس و ایرنا خبر از آرای 60 درصدی آقای احمدی نژاد داده اند . تردیدی نمی بینیم که اینها قصد دارند احمدی نژاد را پیروز اعلام کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!