امید در ره راستی – نا امید مشو ای برادر (انتخابات در ایران)

در ره ازادی، گر درت باز نشد، از ره ایزد، دل نشین باش
نا امید مباش، ای یار مهربان، روز دگر باشد، قلب از دست مده، از ره ایزد، دل نشین باش

در هر سفر، بس موانع، بیشتر ناسازگاری
و لیکن ای هم سفر، خدایت را در جلو داشته باش، ترست مباشد، از ره ایزد، دل نشین باش

گویند که ره الهی اسان بوده، نباشد در ان مشکلی
من گویمت، ای رفیق دل پاک، دشوارتر از ره الهی، نباشد در این عالم، از ره ایزد، دل نشین باش

در چهار و دو، و پنج و شش، این جهان باشد دو روزی
و لیکن ای برادر، معرفت الهی، و مروت دوستان، باشد پیوسته، از ره ایزد، دل نشین باش

در اخر، این سخن دل، در یکی دو راه باشد، و بس محفوظ
کاین عشق الهی جو، در این مهتاب عمر، دلت شاد باشد، از ره ایزد، دل نشین باش

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!