کودتای سیاسی تبدیل به کودتای تمام عیار نظامی شد .

ما را ۳۰ سال پیش الله اکبر گویان به پشت بام بردند و به زمین زدند . امروز خواسته اساسی ملت ایران ” آزادی “و رها شدن از چنگال دیکتاتور هایی است که روزانه حق زنان ٬نیمی از جمعیت ایران را ضایع میکنند٬ثروت ملی را غارت میکنند ٬میراث فرهنگی و ملی را نابود میکنند و شخصیت ملی ایران و ایرانی را لکه دار. امروز باید ” آزادی ” را فریاد زد , از پشت بام یا زیرزمین

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!