بگو

حرف بزن
 

وقتی حقیقت ناچیز شده
 

بگو نمیخواهی
 

وقتی آینده تو خالی شده
 

خبر دوستان بگیر
 

وقتی دشمن خندان شده
 

امیدوار باش
 

وقتی رویا تاریک شده
 

فریاد بکش
 

وقتی سکوت قانون شده
 

ناتوان را دست گیر
 

وقتی  توانا نا حق شده
 

اورنگ
 Juin  2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!