راهپیمـایی در ره عدالـت – حقـم را ده

ای خداوندا، و ان حق کجاست، در ره جستجو، و این راهپیمایی
  این خلاف نیست، بلکه در جان باشد، این حق، و در ره عدالت، و این راهپیمایی

حق من پایمال شده، من جوانم، کو ان عدالت
  بر سر مرز عدالت، پا فشاری کنم، ای خواهر، و ای برادر، بر سر این راهپیمایی

مادرم گوید، ای پسر، جانت را بر خطر نیانداز
  گفتمش ای مادر، این حقیقت کجاست، جویایش هستم، در این راهپیمایی

عدل خداوند، و ستم ظالم، نخواهند باهم بر دل مردم
  گویمت عدل مرا ده، ستم نخواهم، من مبارزم، در راه عدالت، و این راهپیمایی

ای ظالم، تو چر فکر انی، که حق مرا خوری
  بدان ای ستمکار، از حلقت در اورم، نابودت کنم، در راه عدالت، و این راهپیمایی

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!