عقب نشینی دیکتاتورولی فقیه یک پیروزی موقتی برای دموکراسی

خامنه ای ولی فقیه دیکتاتورفعلا یک قسمت از صدای مردم ایران را شنید.

خامنه ای ولی فقیه دیکتاتور و دیکتاتوری ولایت فقیه ودیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه فعلا یک قدم در اثر مقاومت مردم ایران و اعتراضات جهانی مردم عقب نشسته است خامنه ای دستور داده است شورای نگهبان به شکایت ها رسیدگی دقیق بکند این در حالی بود که وی در دو روز گذشته سعی داشت خود را به کوچه علی چپ بزند که انگار نه انگار تقلب سیستماتیک در ایران شده است .

موسوی در صورت ادامه مسالمت آمیز بر رای مردم ، می تواند هم به دموکراسی مردم ایران کمک کند و هم خودش را به عنوان یک رهبر ملی تثبیت کند و سابقه سیاه دوران جنگ و اعدام هزاران دگر اندیش را در سالهای 60 پاک کند. در 18 تیر 68 هم خاتمی چنین شانسی را داشت و خامنه ای حتی در بیمارستان به عیادت دانشجویان رفت وگریه کرد ولی به دلیل مماشات خاتمی ،جناح انحصار گر سنگرهای بدست امده را یکی پس از دیگری پس گرفتند.

این حوادث نشان داد که دموکراسی مردم ایران بدون حمایت دولتهای خارجی می تواند راهش راپیش ببرد.

هوشیاری لازم است که سنگر های آزادی بدست امده توسط ارتجاع پس گرفته نشود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!