فریبکاری انتخاباتی علیه اراده ملت را محکوم می کنیم

سرکوب خونین ملت بی دفاع توسط نیروهای انتظامی و امنیتی، یک کودتای سیاسی – نظامی تلقی می کند و عاملان آن را خائن به منافع و خواستهای ملت ایران می شناسد. ما از ملت ایران می خواهیم که این بار سرسختانه برای احقاق حق خود بایستند و پایداری کنند، و با مبارزه ی مسالمت آمیز و مدنی به سردمداران حاکمیت جمهوری اسلامی بفهمانند که دوران دروغ و تزویر و فساد پایان یافته و پیمانه صبر مردم لبریز شده و اینک هنگام تسلیم در برابر اراده ملت است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!