موسوی و خامنه ای دیدار کرده اند

رهبر ایران اعتراضات خیابانی روزهای اخیر را به “تحریکات دشمن و برخی طراحی های پشت صحنه برای به آشوب کشاندن خیابانها ” نسبت داده و خطاب به آقای موسوی گفته است: “جنس شما با این گونه افراد متفاوت است و لازم است کارها را با متانت و آرامش پیگیری کنید.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!