‫دعوت به مشاعره

‫داشت رهبر علی خان خرکی
‫خرک بی ادب و بی هنری؛

‫اسم او بود محمود انتر جان
‫اهل ایران ز دستش به امان؛

‫هر کجا رفت خرک لج میکرد
‫دهنش را به همه کج میکرد؛

‫این موجود بجز ننگ و دروغ
‫چیزی ندانست بعد از آن سن بلوغ

‫لطفاً غین مرحمت کنین.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!