رئيس دانشگاه شيراز استعفا داد

محمد هادی صادقی رئيس دانشگاه شيراز از سمت خود استعفا داد و صبح فردا، ساعت ۱۰ صبح اساتيد و مسئولين دانشگاه شيراز در محل مديريت دانشگاه در اعتراض به اين يورش تجمع برگزار خواهند کرد. شنيده ها حاکی از آن است که دانشجويان نيز به اين جمع خواهند پيوست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!