شکایت نامه مهدی کروبی به شورای نگهبان

موجب تاسف است که پیش از رسیدگی به شکایت و اظهارنظر رسمی آن شورا درباره صحت انتخابات ، رسانه ملی با معرفی آقای احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور منتخب، حکم نهایی را صادر کرده است و این شائبه را ایجاد کرده که ارایه شکایت مفید فایده نیست ، با این وجود، شکایت حاضر تقدیم می شود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!