فداکاری خونین کفنان

بار دیگر ایران بپا خواسته و طلب آزادی میکند. خوبست که از گذشته های دور و بسیار نزدیک درس گرفته و شور و شوق جانشین خرد گرایی نشود که باز هم

از  فداکاری خونین  کفنان
بهره اندوز شوند  اهرمنان

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!