آقای موسوی به خون جوانان وطن خیانت نکن

آقای موسوی نگذار امروز دستانت چون دستان ولی فقیه و دستگاهش ٬به خون ملت ایران آغشته شود که این خون هرگز رنگ نمی بازد و همچون نام این شهیدان در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران حاویدان خواهد بود.آقای موسوی شما بیش از هر زمانی و بیش از هر کسی امروز مسئول هستید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!