به سركوب و كشتار مردم پايان دهيد! به اراده‌ى مردم گردن نهيد!

بر اين باوريم كه تا آزادى بي‌قيد و شرط احزاب، سنديكاها،‌ اتحاديه‌ها و انجمن‌هاى آزاد و مستقل تأمين نشود، تا آزادى انديشه و بيان بى هيچ حصر و استثنا محقق نشود، تا بساط سركوب به طور جدى و كامل برچيده نشود، مشكل مرحله‌ى كنونى تاريخ جامعه‌ى ما حل نخواهد شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!