در یک تصادف مشکوک کشته شد

 روزنامه گاردين انگليس در شماره امروز خود به نقل از “گزارش هايی تأئيد نشده” از تهران نوشته است که محمد اصغري، مسؤول امنيت شبکه کامپيوتری وزارت کشور ، ديروز در يک تصادف مشکوک اتوموبيل در تهران کشته شده است.
بنا به اين گزارش ها، او مسؤول درز مدرکی بوده که تقلب در انتخابات را از طريق دستکاری در رأی استان ها نشان می داد. گفته شده، اصغری اطلاعاتی را فاش کرده بود که نشان می داد آرای موسوی حدود ١٩ ميليون بوده و بنابراين می بايست به رياست جمهوری برسد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!