دفتر تحکیم وحدت: هفت دانشجو کشته شده اند

در این حمله ناجوانمردانه به دانشجویان، حداقل ۵ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به شهادت رسیدند. “در دانشگاه شیراز نیز ماموران لباس شخصی، انصار و بسیج به دانشجویان این دانشگاه حمله کردند که طی این حمله حداقل ۲ دانشجوی این دانشگاه به شهادت رسیده اند.” دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود از حمله این نیروها به دانشگاه های صنعتی اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه رازی کرمانشاه، علامه طباطبایی، و دانشگاه هایی در بابل و شاهرود خبر می دهد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!