رای شما اینجاست!

ايناها راي شما اينجاست! حد اقل پنج تا از راي های شما اينجا پيش ماست. از كنار جاده دماوند برداشتيم ، تعدادشون زياد بود و كارگرايي كه مي رفتن سر كار اونها رو غارت كردن. فكر كنم هزار تا بودن و هر كسي بيست تا بيست تا برميداشت که پنج تاش به ما رسيد. توجه كنيد كه برگه ها تا داشت و معلوم بود كه وارد صندوق شدن. ضمن اينكه چه اينا سفيد بوده باشند و من خودم پرشون كرده باشم چه تو صندوق انداخته شده باشن همين كه پيش من هستن يعني تقلب. (نقل از یکی از دوستان)

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!