صدای اقتدار ملت

گفته شد که هر چه شرکت گسترده تر شود، امکان تقلب کمتر خواهد شد و در چنین فضای تهییج آمیزی، کمتر کسی جرات کرد در این ادعا شک کند. اگر هم کسی اشاره ای کرد، به سرعت “دشمن” و “خواهان نابودی ایران” و “دور افتاده از واقعیتها” خوانده شد و بدین ترتیب همان تک صداها نیز در نطفه خفه شد. نتیجه اینکه گسترده ترین طیف های جامعه ی ایران یعنی 85 درصد پس از سی سال تجربه ی زندگی در زیر سایه ی پدرخوانده ها در انتخاباتی شرکت کردند که نتیجه اش آشکارترین تقلب انتخاباتی این سی سال شد. یعنی آنچه اتفاق افتاد صد و هشتاد درجه با آنچه از سوی سازماندهندگان فکری این شرکت گسترده ادعا شد، متضاد بود!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!