نه احمدی نه موسوی، فقط رضا پهلوی

با سواد تر از هر دوتاشون نیست که هست. خوش تیپ تر از هر دوتاشون نیست که هست.  آزارش تو این دنیا به یه مورچه هم نرسیده چه برسه به اینکه هزار تا هزار تا مثل این دوتا آدم کشته باشه. کلی‌ هم توی جوامع بین المللی ارزش و آبرو داره. خوب دیگه چی‌ می‌‌خواین شما ملت؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!