پيام دکتر محمد ملکی به دانشگاهيان

از آن روز که خون سه آذر اهورائی در دانشکده فنی دانشگاه تهران بر زمين ريخت، تا کنون بارها و بارها در قدرت مداری شاه و شيخ، چنين وقايع دردآوری را به نظاره نشسته ايم. اگر دانشگاه مفتخر است که مدال ” سنگر آزادی” بودن را به سينه دارد، مگر نه به اين سبب است که سنگر جايگاه حمله و دفاع است؟ اگر دانشجويان فرياد ميکنند که ” ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم”، از اين رو نيست که دانشگاهيان همه وقت آماده ی دفاع از سنگر در برابر هجوم آدمکشان و دشمنان آزادی و برابری بوده و هستند؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!