کارکنان را تهديد میکنند که حق مداوای زخميان را ندارند

گزارش هايی که تا عصر روز چهارشنبه انتشار يافته است, بخش عمده مجروحان بخصوص جوانان دانشجو که در نتيجه حمله وحشيانه انصار حزب الله بهگزارش هايی که تا عصر روز چهارشنبه انتشار يافته است, بخش عمده مجروحان بخصوص جوانان دانشجو که در نتيجه حمله وحشيانه انصار حزب الله به کوی دانشگاه مجروح شده اند از ناحيه سينه چاقو خورده اند کوی دانشگاه مجروح شده اند از ناحيه سينه چاقو خورده اند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!