استقـامت – در مقابله با ظلم و ستم

ای برادر، هدفت درست، نیتت پاک، قدم بردار، به جلو
ترس مداشته باش، شجاعت در دلت، ایمانی قوی، قدم بردار، به جلو

به خدایت گو، من پنده ام، در ره ازادی، پیشروم با برادرم
این خواهرم در سر مروت، پا به پا با ما، همه باهم، قدم برداریم، به جلو

این بسیج، بدون وجدان، گر ما را کند تهدید
ایمان خداوند، شجاعت دل، همراهمان باشد، با صبر، قدم برداریم، به جلو

هر قدم ما، صد قدم باشد، در ره درستی، و ازادی
تو به خودت گویی رهبر، و لیکن نه در چشم ما، راه ما مستقیم، قدم برداریم، به جلو

در اخر سخن، این خداوند، در عدل الهی، به تو خواهد داد دستمزد
نه در فردوس الهی، ای ظالم، و لیکن در عمق جهنم، ما همه باهم، قدم برداریم، به جلو

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!