امروز ایران قلب خونین جهان بود

امروز با این جنایات دیگر موسوی نمی تواند و نباید رای کسی را پس گیرد بلکه ملت ایران به خونخواهی خون جوانان خود و اهانت به ملیت ایرانی, جلاد قرن و این رژیم دد منش را باید در مقایل چشمان جهانیان به محاکمه بکشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!