جنبش همبستگی دانشجویان

در نهایت تأثر و تأسف دقایقی پیش یکی از همرزمان و یاران ما اطلاع داد که پیکر پاک و مقدس “پریسا ” (زهره پیشدادیان) که در نبودن رهبر و بنیانگزار “جنبش همبستگی دانشجویان ایران”، یکی از گردانندگان این جنبش و درواقع نقش رهبری این جنبش را بعهده داشت، در بیابان های اطراف منطقه پردیس کرج در حالی که آثار بیش از “25” ضربه دشنه و چاقو در تمامی بدنش به وضوح قابل دیدن است و نیز گلویش را بسختی دریده اند کشف گردید. دقیقن هنگامی که یاران ما مشغول فیلمبردای و گرفتن عکس از پیکر مقدس این شهید راه میهن بودند؛ با حمله نیروهای سرکوبگر رژیم ددمنش مواجه گشتند که ضمن دستگیر شدن چهارتن از یارانمان، دوربین و سایر شواهد و مدارک نیز ضبط گردید. این همرزم مبارز ما که توانسته در حین حمله مزدوران، با استفاده از تاریکی شب از محل حادثه بگریزد طی تماسی تلفنی با دفتر سازمان، ضمن اعلام این خبر افزوده است که گروهی از مردم هشیار منطقه پردیس کرج که هم…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!