سلام بر شهدای جمهوریت و آزادی

نیروهای استبداد اموی امروز تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران برای انتخابات آزاد و جمهوریت را به خون کشیدند تا ولی فقیه را به خیال خام خود ، سلطان بلا منازع ایران زمین کنند . اما شهادت مظلومانه این عزیزان و فرزندان مردم ایران و سرمایه های ایران ، خماری را از چشمان رهبر دیکتاتور پراند و توطئه کودتا و تبدیل جمهوری به حکومت طالبانی را خنثی کرد .

با تعظیم به شهدا و مجروحان ایران زمین ، باید به نسل جوان مان گفت که از حرکات واکنشی علیه نیروهای استبداد خودداری کنند و همچنان بر سکوت خود که فریادی است که طنینش سراسر جهان را فرا گرفته است به اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز خودادامه دهند.

میلیونها قلب انسان آزاده د ردنیا برای شما می ثپد و برای ازادی و رهائی شما دعا می کند. این نیروی عظیمی است که جبهه سیاهی و دیکتاتوری فاقد آ ن هست .

جشن بگیرید که سکوت قبرستان استبدادرا با حضورتان شکاندید هر چند یارانی را از دست دادیم ولی آنها هم اگر الان زنده بودند ، جشن می گرفتند.

مواظب جان خود و دوستانتان باشید جوانان شجاع و با شعور و آزاد بهتر از جوانان شهید و یا در زندان هست هنر مبارزه زنده بود ن با حفظ اصول هست . درود بر شما و مادرانتان که چنین فرزندانی را برای استقلال و ازادی و جمهوریت ایران تربیت کردند .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!