وابسته به حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی .

گويا: خبرهای موثق حاکی از بازداشت محمد قوچانی روزنامه نگار و سردبير روزنامه اعتماد ملی وابسته به حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی دارد. در روزهای گذشته روزنامه اعتماد ملی به شدت تحت فشار بوده تا از انتشار مطالبی پيرامون حوادث اخير خودداری کند تا آنجا که بارها صفحاتو ستون هايی را بدون چاپ مطلب و سفيد چاپ کرده بود. بر اساس گزارش های دريافتی طی روزهای اخير ناظران وزارت ارشاد با استقرار در چاپخانه ها انتشار روزنامه ها را کاملا تحت نظر دارند و مستقيما و در آخرين مرحله چاپ مطالبی که مناسب تشخيص نمی دهند را متوقف می کند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!