وای به روزی که مسلح شویم

یکی‌ از شعار‌هایی‌ که سی‌ سال پیش در میان تظاهر کنندگان انقلابی‌ مرسوم شده بود همین عنوان این بلاگ می‌بود. میگویند این روز‌ها هم از گوشه و کنار این شعار شنیده میشود. آنروز‌ها به یٔمن وجود سازمان‌های متشکل و تعلیم یافته‌ای نظیر مجاهدین و فداییان اسلحه مثل نقل و نبات میان مردم پخش میشد. ولی این روز‌ها که به کمک آنها می‌‌آید؟ با شروع فاز جدیدی در نحوه مبارزه که از دیروز و با سخنان خامنه‌ای آغاز گشته است آیا نافرمانی مدنی دیگر معنی دارد؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!