کباب کردن بدن مردم با سيخ مذاب توسط سربازان امام زمان

ماموران رژيم در شهرهای کوچک که اهالی اعلب همديگر را می شناسند و از فعاليتهای اجتماعی سياسی و بينش ومواضع سياسی همديگر مطلعند به ترفند کثيف ايجاد رعب و وحشت برای جلوگيری از گسترش اعتراضات مردمی متوسل شده اند. گزارش زير توسط منبعی موثق لحظاتی پيش بدستمان رسيده است مجيد شعبانی از اهالی سادات محله رامسر (سادات شهر) با اتوموبيلش از کتالُم عازم منزلش بود که بين راه ماشينش توسط عده ای نقابدار متوقف می شود. بزور چشم بند بر چشمانش زده و با ماشين خودش او را به خانه ای بين رامسر و تنکابن (شهسوار) می برند. لباسهايش را کاملا در آورده و دستهايش را می بندند . پس از ضرب و شتم فراوان و واردکردن وحشيانه ضربات مشت و لگد بر پيکر او وی را به حياط برده و بدنش را با آب خيس می کنند. بعداز خيس کردن بدنش او را به اتاق ديگری برده و قپانی آويزان ميکنند، سپس با سيخ های مذابی که در تنور آماده داشتند تمام بدنش را می سوزانند. 90 نقطه از بدنش بطور عميق توسط سيخ …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!