از اعضای ستاد مهندس میرحسین موسوی

 روز گذشته تعدادی از اعضای ستاد مهندس میرحسین موسوی بازداشت شدند.

در بین اعضای بازداشت شده ستاد میرحسین موسوی تعدادی از دانشجویان نیز وجود دارند.

برخی از افراد بازداشت شده ستاد میرحسین موسوی عبارتند از:

۱- احسان باکری
۲- علی وفقی
۳- حمزه غالبی
۴- سعید نیکخواه
۵- همایی
۶- فتاحی
۷- ذاکری

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!